Maken meerjaren onderhoudsplannen

Volgens NEN 2767 en RGD-Boei methodiek

MJOP

Maken Meerjarenonderhoudplan (MJOP) en een Onderhoud advies. Na een uitgebreide inventarisatie van de bouwkundige staat van het Onroerend Goed wordt er een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. De begroting en meerjarenplanning vormen een uitstekend hulpmiddel voor een goed financieel en technisch beheer van uw installaties en gebouwen. Uitgesplitst naar de diverse bouwspecialismen toe, wordt het management een duidelijk en helder beeld van de stand van zaken geschetst. Wij zijn er ook voor het actualiseren van prijzen en normen, het voorbereiden van de plannen en de begeleiding van de uitvoering. Tevens kijken we naar het energieverbruik in de huidige situatie en geven advies om energiebesparende maatregelen te nemen.

Bezuinig niet op onderhoud maar op onderhoudskosten

Stappenplan

Stap 1 Inventarisatie
Intake gesprek met gebouwenbeheerder. Inventariseren van voorhanden gegevens en vaststellen uit te voeren bewerkingen.
Stap 2 Technische inspectie
Vervolgens wordt de bouwkundige staat in kaart gebracht. Conditiemeting van de diverse
bouwonderdelen en geconstateerde gebreken.
Stap 3 Opstellen MJOP
Uitwerken van de verzamelde gegevens in een meerjarenonderhoudsbegroting op basis van
10 tot 25 jaar. Doen van aanbevelingen en vaststellen van prioriteiten.
Stap 4 Rapportages
Bespreken van concept plan met de eigenaar, bestuur of technische commissie. Opstellen definitieve rapportage en toezending aan eigenaar of bestuur.
Stap 5 Updates
Wij adviseren om de MJOP om de 5 jaar te Updaten.

Second opinion of actualiseren

Laat u bestaande MJOP eens ’n keer screenen als second opinion en actualiseren. Dit kan u weleens
behoorlijke financiële meevallers opleveren. Bouwdelen kunnen door diverse oorzaken een kortere of langere levensduur hebben waardoor een MJOP geïndexeerd moet worden qua kosten en planning.
De oorzaak voor een verschuiving in de MJOP heeft diverse oorzaken zoals weersinvloeden, detaillering, materiaalgebruik, etc.